نگاه تیزبین جیمز وب به قمر یخی سیاره مشتری

نیوزتل: تحلیل و بررسی جدید جیمز وب از گانیمد، سطح منحصر به فرد این قمر یخی را نمایان می کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از آی ای، آژانس فضایی اروپا بتازگی کاوشگر جوس (JUICE) خودرا پرتاب کرده است که نخستین کاوشگری است که با رسیدن به قمر گانیمد، به دور قمر سیاره دیگری خواهد چرخید.
یک تحلیل و بررسی جدید از مشاهدات تلسکوپ فضایی جیمز وب نشان میدهد که پراکسید هیدروژن در بزرگترین قمر سیاره ی مشتری تا حد زیادی محدود به بالاترین عرض های جغرافیایی این جهان یخی است.
برمبنای یک بیانیه مطبوعاتی، این کشف چگونگی تعامل میان میدان های مغناطیسی مشتری و گانیمد را نشان میدهد و بر فرآیندهای برتابش آب-یخ در سطح گانیمد تاثیر می گذارد. این می تواند توضیح دهد که چرا سطح گانیمد در بین قمرهای یخی مشتری منحصر به فرد است.
تجزیه و تحلیل بزرگ ترین قمر مشتری
سطوح قمرهای بزرگ مشتری همچون گانیمد و اروپا، تا حدی توسط تشعشعات مغناطیس سپهر مشتری شکل گرفته اند. این تابش سطوح قمر را بمباران می کند و یخ را به ترکیباتی همچون پراکسید هیدروژن، اکسیژن و ازن تبدیل می کند.
این تحلیل و بررسی جدید نخستین دید جامع از نحوه ی ایجاد این پروسه در سطح گانیمد را ارائه می دهد. گانیمد تنها قمر منظومه شمسی است که میدان مغناطیسی خاص خودرا دارد. این امر دانشمندان را به سمت طرح این فرضیه سوق داد که این میدان مغناطیسی احتمالاً پراکسید هیدروژن را به عرض های جغرافیایی بالاتر قمر هدایت می کند.
قبل از تحلیل و بررسی جدید جیمز وب، پراکسید هیدروژن در سطح گانیمد کشف نشده بود، البته برای نخستین بار در قمر اروپا چندین دهه ی پیش مشاهده شده بود. بااینکه قمر گانیمد بزرگترین قمر مشتری است؛ اما قمر اروپا توجه بیشتری از طرف جامعه علمی را به سمت خود جلب کرده است. شاید علت آن تا حدی این باشد که دانشمندان معتقدند ممکنست بتوان در آن حیات بیگانه یافت.
حالا دانشمندان با یک ماموریت به سمت گانیمد، بطور فزاینده ای توجه خودرا به گانیمد معطوف می کنند.
در مقاله ای که در مجله Science Advances انتشار یافته است، گروهی از دانشمندان به رهبری سامانتا ترامبو (Samantha Trumbo) نحوه ی تحلیل و بررسی مشاهدات واحد میدان یکپارچه طیف نگار فروسرخ نزدیک (NIRSpec) وب را تشریح می کند.
نمایان کردن اطلاعاتی در مورد گانیمد
در مشاهدات، پژوهشگران نوار جذبی ۳.۵ میکرومتری را شناسایی نمودند که نشان میدهد پراکسید هیدروژن عمدتاً به عرض های جغرافیایی بالایی قمر، عمدتاً روی نیمکره ای که در راستای حرکت مداری قرار دارد، محدود می شود. در همین حال، اکسیژن عمدتاً در عرض های جغرافیایی پایین در نیمکره ی مخالف متمرکز بود.
مطالعات قبلی نشان داده بود که پراکسید هیدروژن در نزدیکی استوای گانیمد بیشترین فراوانی را دارد.
در روز ۱۴ آوریل، آژانس فضایی اروپا (ESA) کاوشگر قمرهای یخی مشتری (JUICE) را در سفری هشت ساله به سمت سیاره مشتری و قمرهای آن پرتاب کرد. بعد از چرخش اولیه به دور مشتری، جوس به دور گانیمد خواهد چرخید و تبدیل به نخستین کاوشگری خواهد شد که در مدار قمر سیاره ی دیگری قرار گرفته است.
مشاهدات نزدیک توسط کاوشگر جوس، در کنار تحلیل و بررسی مداوم توسط رصدخانه های پیشرفته مانند جیمز وب، به ما کمک می نماید تا قمرهای یخی سیارات غول پیکر گازی و نقش آنها در منظومه شمسی را بهتر درک نماییم.

منبع: