مشاور عالی ستاد توسعه علوم شناختی مطرح کرد: ضرورت همفکری محققان در عرضه راهکارهای توانبخشی و بازتوانی شناختی

نیوزتل: مشاور عالی ستاد توسعه علوم شناختی اظهار داشت: توانبخشی شناختی در اختلالات روانپزشکی نیاز به هفکری محققان و متخصصان در ارائه راهکارهای توانبخشی و بازتوانی شناختی دارد.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، دکتر محمد تقی جغتایی در گردهمایی متخصصان و محققان برای ارائه راهکارهای علمی توانبخشی شناختی در اختلالات روانپزشکی با اشاره به اهمیت توانبخشی شناختی در اختلالات روانپزشکی، ضرورت هفکری محققان و متخصصان در ارائه راهکارهای توانبخشی و بازتوانی شناختی را مورد تاکید قرار دارد.
وی توجه به خدمات توانبخشی و بازتوانی شناختی در اختلالات روانپزشکی برای بازگشت افراد ناتوان و کم توان به جامعه را ضروری دانست و با اشاره به کسب موفقیت ها و پیشرفت ها در درمان بعضی از بیماری ها، اظهار داشت: نیاز به خدمات توانبخشی و بازتوانی شناختی درحال و آینده افزایش خواهد یافت.
جغتایی با اشاره به اینکه مشکلات شناختی امکان دارد بزرگترین مانع برای بازگشت به زندگی عادی باشد، اظهار داشت: مشکلات شناختی بر توانایی وظایف فرد، رفتارهای اجتماعی و تعامل وی با دیگران تاثیر می گذارد و فرد را در معرض خطر عدم موفقیت در فعالیت های روزانه و عادی قرار می دهد و بدون اقدام برای درمان مشکلات شناختی، اثرات بلند مدت می تواند مخرب باشد.