توسط پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی؛ طرح تولید کیت شناسایی ۳۰ توده یونجه بومی اجرائی می شود

نیوزتل: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی طی یک قرارداد پژوهشی یک ساله با بخش خصوصی، طرح تولید کیت شناسایی مبتنی بر نشانگرهای مولکولی بمنظور شناسایی و تفکیک ۳۰ توده یونجه بومی ایران را اجرا می کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، قرارداد انجام این پروژه سفارشی، فروردین ماه امسال بین پژوهشگاه و یک شرکت بخش خصوصی منعقد شده است. یونجه با اهمیت ترین گیاه علوفه ای برای تغذیه دام و بعد از غلات، با اهمیت ترین محصول اقتصادی در دنیا شمرده می شود. از جانب دیگر همزیستی یونجه با باکتری های ریزوبیوم همزیست و در نتیجه تثبیت نیتروژن مولکولی در این گیاه، اهمیت آنرا برای تناوب با محصولات زراعی دیگر برای حاصلخیزی خاک افزایش داده است. افزایش تولید و بهبود کیفیت یونجه زراعی مستلزم حفاظت، ارزیابی، ثبت و تبادل این مواد است که البته باتوجه به تنوع ژنتیکی گسترده در میان افراد جمعیت یونجه، مطالعه ژنتیک این گیاه از پیچیدگی زیادی برخوردارست. به همین سبب پیدا کردن اطلاعات لازم در مورد تنوع ژرم پلاسم ارقام مختلف یونجه خصوصاً در ایران که بعنوان یکی از خاستگاه های اصلی این گیاه، دارای توده های بومی متنوع یونجه است اهمیتی بالایی دارد. مطالعه تنوع ارقام یونجه برمبنای خصوصیات ریخت شناسی و حتی بافت شناسی به زمان طولانی نیاز دارد و به سبب تاثیرپذیری خصوصیات مورفولوژیکی از شرایط محیطی، معمولاً این نوع بررسی ها دقیق نیست. بدین سبب در سالهای اخیر برای تعیین تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم های یونجه از روش های مولکولی استفاده می شود. پژوهشگران پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در قرارداد منعقد شده در صددند ضمن ارزیابی اصالت توده ها، شناسایی آنها را بوسیله تنوع ژنتیکی درون و بین توده ها و همین طور ارقام داخل توده های مطرح کشور با بهره گیری از روش های مولکولی بررسی نموده و یک کیت شناسایی مولکولی برای توده های مورد نظر معرفی کنند. در این پروژه، توده های بومی و تجاری ضمن اطمینان از اصالت آنها از منابع مطمئن تهیه می شوند. وجود تنوع ژنتیکی بین توده های جمع آوری شده بوسیله استفاده از روش های مولکولی بررسی شده و بعد از شناسایی نوکلئوتید سیگنیچرهای اختصاصی توده های مورد نظر نسبت به توسعه نشانگرهای اختصاصی اقدام خواهد شد. در نهایت با بهره گیری از نشانگرهای توسعه یافته، بارکد مولکولی توده های مورد نظر به روش مولتی پلکس ایجاد خواهد شد.

منبع: