به گزارش نیوزتل، محققان کاتتری رباتیک ابداع نموده اند که می تواند کوچک و بزرگ، سخت یا مانور پذیر شود و در نتیجه جراحی قلب را تسهیل می کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، گروهی از پزشکان و مهندسان دانشگاه بوستون یک کاتتر رباتیک با قابلیت های تغییر شکل ابداع نموده اند. این نوآوری می تواند شیوه عملکرد جراحان در محیط حساس و دینامیک قلب را دگرگون کند. تحقیق مذکور که در ژورنال ساینس ادونسز انتشار یافته، توانایی ربات برای مسیریابی در آناتومی پیچیده و کمک به فرایندهای جراحی با استفاده از بافت حیوانی را نشان داده است. محققان معتقدند تحولات بیشتر ایمنی و کارآمدی جراحی های معمول قلب را ارتقا می دهد و آنها را کم تهاجمی تر می کند. هم اکنون تعداد زیادی از جراحی های قلب در آمریکا به صورت باز انجام می شوند و سطح بالایی از کنترل را برای جراحان فراهم می کنند اما دوره نقاهت طولانی دارند. بنابراین برای برخی بیماران پر ریسک این گزینه امکانپذیر نیست. روش های کمتر تهاجمی شامل عبور کاتترها از راه عروق بدن برای رسیدن به قلب است، اما معایب زیادی دارند. این کاتترها به علت اندازه شان و به علت فقدان چابک دستی جراح امکان دارد با تپش قلب جابه جا شوند ودسترسی بافت مورد نظر چالش برانگیز خواهد بود. یافتن چاره ای که هم کوچک و بزرگ باشد، هم سخت و مانور پذیر به نظر مشکل می رسد. محققان به رهبری تواسو رانزانی برای مرتفع ساختن این چالش ها یک کاتتر رباتیک با خصوصیت های خاص ابداع نموده اند که برای هر مرحله از فرآیند جراحی متناسب است. نوک کاتتر مذکور که انعطاف پذیر است و با فشار هوا عمل می کند، به اندازه ای باری است که در رگ ها حرکت می کند ام هنگامیکه به قلب می رسد برای بیشتر شدن ثبات متورم می شود. یک حلقه انبساط پذیر ثبات بیشتری ارا ئه می کند و کاتتر را با فشردن به سمت دیواره های رگ در مکان خود ثابت نگه می دارد. قابلیت های دوگانه نوک کاتتر و حلقه به این ابزار رباتیک کمک می نماید تا بدون رانده شدن از جای خود، وارد بافت قلب تپنده شود و به جراحان اجازه دهد تا فرایندهای حساس را با کنترل و دقت مورد نظر اجرا کنند. محققان قابلیت های کاتتر رباتیک را در بستری با آناتومی واقعی و با آزمایش های شبیه سازی شده روی قلب یک خوک نمایش دادند.