کلادفلر و ابر آروان رهبران بازار ایران: استفاده بیش از ۵۵درصد وب سایت های ایرانی از CDN و DNS ابری

نیوزتل: کلادفلر و ابر آروان رهبران بازار ایران می گویند بیش از ۵۵درصد وب سایت های ایرانی با رتبه ی جهانی زیر یک میلیون از CDN و DNS ابری استفاده می نمایند.

به گزارش تجاری خبرگزاری مهر، تحقیقات بازار ابر آروان نشان میدهد از یک میلیون دامنه ی برتر رتبه بندی شده از طرف وب سایت Tranco، چهار هزار و هشتصد و دو دامنه، ایرانی هستند. ۵۶ درصد از این دامنه ها از CDN و DNS ابری و حدود ۴۴ درصدشان از خدمات غیر ابری بهره می برند. بعلاوه، با وزن دهی به این دامنه ها بر طبق رتبه ی Tranco، حدود ۵۹ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از خدمات ابری بهره می برند.
این پژوهش نشان میدهد بازیگران اصلی حوزه ی ارائه ی CDN و DNS ابری ایران، کلادفلر و ابر آروان به عنوان سرویس دهنده ی خارجی و داخلی خدمات ابری (Public Cloud) هستند.
نزدیک به ۵۶ درصد وب سایت های ایرانی با رتبه ی جهانی زیر یک میلیون از CDN و DNS ابری و حدود ۴۴ درصد این وب سایت ها از خدمات غیر ابری استفاده می نمایند. به این واسطه نزدیک به ۵۹ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از CDN و DNS ابری و حدود ۴۱ درصد از خدمات غیر ابری بهره می برند.

۳۱.۳۰ درصد از وب سایت های ایرانی که رتبه ی جهانی زیر یک میلیون دارند از خدمات کلادفلر و ۲۲.۳۰ درصد از این وب سایت ها از خدمات ابر آروان استفاده می نمایند. بدنبال استفاده ی این سایت ها از CDN و DNS کلادفلر و ابر آروان، ۲۳.۲۱ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از خدمات کلادفلر و ۲۰.۷۲ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از CDN و DNS ابر آروان بهره می برند.
این پژوهش نشان میدهد چیزی بیش از نیمی از وب سایت های ایرانی استفاده کننده از خدمات ابری که بواسطه ی ترافیک و بازدید بالای شان در رتبه بندی جهانی زیر یک میلیون قرار می گیرند از CDN و DNS ابری کلادفلر استفاده می نمایند. هم چنین سهم کلادفلر به عنوان سرویس دهنده ی خارجی خدمات ابری در ایران حدود ۱.۵ برابر سهم ابر آروان است.

باوجود سهم بیش تر کلادفلر نسبت به ابر آروان از وب سایت های ایرانی با رتبه ی جهانی زیر یک میلیون، میزان تاثیر ابر آروان روی کاربران نهایی خدمات آنلاین فاصله ی چندانی با تاثیر کلادفلر روی کاربران نهایی خدمات آنلاین ندارد. حتی در بعضی محدوده ها تاثیر ابر آروان روی کاربران نهایی خدمات آنلاین بیش تر از کلادفلر است. برای نمونه ابر آروان هم دارای سهم بیش تری از وب سایت های ایرانی با رتبه ی جهانی یک تا پنج هزار است، هم تاثیر بیش تری روی کاربران نهایی خدمات وب سایت های این محدوده دارد.
اگر ابر آروان و کلادفلر را در نظر نگیریم، تنها ۲.۰۲ درصد وب سایت های ایرانی که بواسطه ی بازدید بسیار زیاد و ترافیک بالا رتبه ی جهانی زیر یک میلیون دارند از خدمات سایر سرویس دهندگان داخلی و خارجی CDN و DNS ابر عمومی (Public Cloud) استفاده می نمایند.
در مجموع سهم ابر آروان و کلادفلر از وب سایت های ایرانی با رتبه ی جهانی زیر یک میلیون با فاصله، بیش تر از کل سرویس دهندگان خدمات غیر ابری و ۲۷ برابر سایر سرویس دهندگان داخلی و خارجی CDN و DNS ابری است.
اگر مایلید بیشتر بدانید ادامه را در این لینک بخوانید.

منبع: