راه اندازی سامانه تکریم و پشتیبانی از ایثارگران حوزه دانش بنیان

نیوزتل: سامانه شناسایی، ارزیابی، تکریم و پشتیبانی از ایثارگران زیست بوم دانش بنیان و خلاق افتتاح شد.
به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در دولت مردمی سیزدهم و توسط امور ایثارگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سامانه شناسایی، ارزیابی، تکریم و پشتیبانی از ایثارگران زیست بوم دانش بنیان و خلاق افتتاح شد. سامانه تکریم و پشتیبانی از ایثارگران زیست بوم دانش بنیان و خلاق با هدف هم افزایی، شناسایی مسائل و چالش ها، گرفتن نظرات، پیشنهادات، انتقادات و کمک به حل مسائل جمعی و فردی فعالان ایثارگر حوزه اقتصاد دانش بنیان و خلاق کشور توسط امور ایثارگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد. طرح نکات قابل بهبود در عملکرد فعلی بخش های مختلف معاونت علمی و فناوری، بنیاد ملی نخبگان و دیگر بخش های مرتبط حوزه دانش بنیان و خلاق و تلاش در امتداد رفع چالش های موجود منجر به تعالی این حوزه و نیز کمک در حل مسائل ایثارگران فعال در زیست بوم دانش بنیان و خلاق خواهد بود. شرایط همکاری و شناسایی ایثارگران فعال در زمینه دانش بنیان و خلاق و نیز فرم درخواست در سایت این سامانه قرار گرفته است.