معاون صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران منصوب گردید

نیوزتل: رییس صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران، معاون پژوهش و فناوری این صندوق را منصوب نمود.
به گزارش نیوزتل به نقل از صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران کشور، دکتر علی محمد سلطانی رییس صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران کشور ( INSF ) دکتر علی جعفریان دهکردی را به عنوان معاون پژوهش و فناوری منصوب نمود. دکتر علی جعفریان دهکردی، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس است.

منبع: