کاربردی سازی سند نظام ملی نوآوری سرعت می گیرد

نشست پنجم از سلسله نشست های هم اندیشی سند نظام ملی نوآوری در زمینه آموزش عالی برگزار می گردد تا کاربردی سازی سند نظام ملی نوآوری سرعت بگیرد.
به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نشست پنجم از سلسله نشست های هم اندیشی سند نظام ملی نوآوری در زمینه آموزش عالی برگزار می گردد تا کاربردی سازی سند نظام ملی نوآوری سرعت بگیرد. این سلسله رویدادها، با هدف کاربردی سازی سند نظام ملی نوآوری و بهره گیری از ظرفیت نظرات خبرگانی با حضور بازیگران مختلف نظام نوآوری کشور انجام خواهد شد. خانه های خلاق و نوآوری، مراکز رشد، مراکز کارآفرینی و نوآوری و شتاب دهنده ها به عنوان یکی از بازیگران مهم در این نظام موضوع این جلسه از سلسله نشست های تدوین سند خواهند بود. مراکز رشد، مراکز کارآفرینی و نوآوری و شتاب دهنده ها و همین طور علاقه مندان به مسائل و چالش های زیست بوم نوآوری، سیاست گذاران و فعالان صنعت مخاطبین این جلسه هستند. نشست پنجم از سلسله نشست های هم اندیشی سند نظام ملی نوآوری در زمینه آموزش عالی ۳ مردادماه سال بصورت مجازی و حضوری در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری انجام می شود.