کمک به توسعه تحقیقات پیشرفته علوم اعصاب با تجهیزات ایرانی

تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی کارامد در حوزه علوم اعصاب، دانش و فناوری های این حوزه را توسعه می دهد و به درمان دقیق و سریع تر بیماران کمک می نماید.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی کارامد در زمینه علوم اعصاب، دانش و فناوری های این حوزه را توسعه می دهد و به درمان دقیق و سریع تر بیماران کمک می نماید.
با همین رویکرد، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از توسعه و تجهیز مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و آزمایشگاهی با رویکرد توسعه این فناوری حمایت می کند. بر همین اساس، مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله به تجهیزات و حمایت این ستاد به سه دستگاه پیشرفته فنی و تحقیقاتی مجهز شد.
با حمایت های این ستاد، آزمایشگاه علوم شناختی انسانی مرکز تحقیقات علوم اعصاب این دانشگاه برای توسعه مطالعات چند بعدی به یک دستگاه نوار مغز وایرلس ۳۲ کاناله، یک دستگاه تحریک مغزی پیشرفته و یک دستگاه تعقیب چشمی تجهیز شده است.
مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در زمینه مطالعات عصب شناسی حیوانی تا انسانی فعال است و تلاش می شود ابعاد مختلف مولکولی سلولی تا رفتار در این مرکز مورد مطالعه قرار گیرد.
در مطالعات حیوانی مداخلاتی که بر مغز اعمال می شود هم از جنبه تغییرات بیان ژنتیکی و تغییرات بافت شناسی تا تغییرات الکتروفیزیولوژیک و رفتاری حیوان مورد بررسی قرار می گیرد.
در مطالعات انسانی نیز مداخلات هم از نظر تغییرات ژنتیکی و هورمون ها تا تغییرات الکتروفیزیولوژیک مغز و تاثیرات آن بر رفتار با طراحی تسک های سایکوفیزیک مطالعه و بررسی می شود.

منبع: