دانش بنیانهای نوع یک بیشترین سهم زیست بوم نوآوری را دارند

نیوزتل: معاونت علمی اعلام نمود از کل شرکتهای دانش بنیان، ۴هزار شرکت تولیدی نوع ۱ و ۲ سهم قابل توجهی از زیست بوم نوآوری را به خود اختصاص دادند.
به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری، از کل شرکتهای دانش بنیان، ۴هزار و ۱۲ شرکت تولیدی نوع یک هستند. اما نوع دیگری از شرکت های دانش بنیان تولیدی وجود دارد که در صورت فعالیت در زمینه های فناوری برتر با دارا بودن یکی از شرایط شرکت تولیدی نوع ۲ می شوند. این شرکتها می باید کالاها یا خدمات یا پروسه تولید یا تجهیزات تولید مندرج در لیست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح ۱یا سطح ۲ را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده ۱ بخشنامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان، ساخته و ارایه کنند. همین طور شرکت باید حداقل یک پروژه مهندسی، پیمان کاری و ساخت باشد. علاوه بر شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع یک و دو، شرکت های نوپا نیز زیر چتر حمایتی قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان قرار می گیرند. این شرکتها که دارای اظهارنامه مالیاتی یا درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند با احراز شرایطی، می توانند از حمایت ها برخوردار شوند. همچون این شرایط آنست که در صورتیکه شرکت حداقل یک کالا یا خدمت یا پروسه تولید یا تجهیزات تولید مندرج در لیست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح یک را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده ۱ بخشنامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان، ساخته و ارائه کنند، بصورت شرکت نوپا نوع یک تایید می شوند. بند دیگر این شرایط مستلزم آنست که در صورتیکه شرکت نوپا، حداقل یک کالا یا خدمت یا پروسه تولید یا تجهیزات تولید که در لیست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح ۲ آمده است را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده نخست بخشنامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان، بسازند ارائه کنند؛ این شرکتها در قالب نوپای نوع ۲ تایید می شوند. همین طور اگر شرکت متقاضی بطور هم زمان محصولاتی مندرج در هر دو لیست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح ۱ و ۲ را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده ۱ بخشنامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان، ساخته و ارائه کنند، بصورت شرکت نوپا نوع ۱ تایید می شوند.

منبع: