کاوشگر خلیج فارس با فناوری از محیط زیست دریایی حفاظت کرد

به گزارش نیوزتل با تولید شناور کاوشگر خلیج فارس، طرح پنج ساله پایش ساحلی و فراساحلی خلیج فارس و دریای عمان با شتاب بیش تری توسعه می یابد.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری، ابوالفضل صالح و عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی اظهار داشت: برپایه تعهدات مندرج در قرارداد منعقدشده بین پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی بعنوان مجری و صندوق ملی محیط زیست بعنوان کارفرما و نظارت معاونت محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست، با عنوان پایش ساحلی و فراساحلی خلیج فارس و دریای عمان، مقرر شده است پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی به مدت ۵ سال با برگزاری گشت های دریایی با استفاده از شناور کاوشگر خلیج فارس به جمع آوری اطلاعات اقیانوس شناسی و محیط زیستی خلیج فارس و دریای عمان بپردازد.
وی اضافه کرد: در این طرح که از سال جاری شروع شده و تابحال بر مبنای برنامه زمانبندی، نخستین گشت دریایی آن در فصل تابستان برگزار شده است، پژوهشگران در رشته های فیزیک و شیمی دریا، آلودگی دریا، زیست شناسی دریا، زمین شناسی دریا، علوم جوی و سنجش از دور ماهواره ای به داده برداری و مطالعه شرایط حاکم بر خلیج فارس و دریای عمان می پردازند.
به گفته مدیر علمی کاوشگر خلیج فارس، مدیر برنامه پایش خلیج فارس و دریای عمان با شناور کاوشگر خلیج فارس تعیین وسعت منطقه کم اکسیژن در خلیج فارس، رصد منطقه کم اکسیژن در دریای عمان، سنجش آلاینده های مواد مغذی، مواد نفتی، سموم و غیره در آب و رسوب، ارزیابی میزان اسیدی شدن محیط های دریایی، رصد پستانداران دریایی، ارزیابی گیاهان و جانوارن شناورزی و کفزی دریایی و صحت سنجی داده های ماهواره ای از اهداف از پیش تعیین شده در این طرح هستند.
وی تصریح کرد: در این مطالعه، پژوهشگران از تجهیزات تخصصی اقیانوس شناسی برای نمونه برداری از آب در لایه ها و اعماق مختلف، رسوب سطحی و مغزه های رسوبی از بستر دریا، جانوران ریز شناور در سطح و لایه های زیرین آب نظیر زئوپلانکتون و نئوستون جانوری، فیتوپلانکتون یا تولید کنندگان اولیه در دریا، در اعماق مختلف و جانوران ساکن بستر دریا استفاده می نمایند.
صالح اضافه کرد: تجهیزاتی نظیر دستگاه نمونه بردار چندتایی آب، انواع تورهای پلانکتونی عمودی و افقی مانند بونگو و نئوستون، نمونه بردار رسوب سطحی و نمونه بردارهای مغزه های رسوبی مورد استفاده قرار می گیرد. ثبت داده های هواشناسی و داده های فیزیکی و شیمیایی در لایه های مختلف آب از سطح تا نزدیک بستر دما، شوری، چگالی، غلظت اکسیژن محلول، غلظت کلروفیل آ و کدورت آب هم در محل توسط دستگاههای هواشناسی و دستگاههای CTD مستقر بر روی شناور کاوشگر انجام می شود.
عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی افزود: قرار است داده ها و نتایج به دست آمده از این برنامه پایشی در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده شود تا ضمن ایجاد تصویر صحیح و روزآمدی از وضعیت محیط زیستی خلیج فارس و دریای عمان، بعنوان مستندات علمی و استاندارد برای حفاظت عالمانه و موثرتر از این اکوسیستم های آبی پرارزش مورد استفاده قرار گیرد.