از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران؛ ۲۰۰ طرح پژوهشی پژوهشگران کشور حمایت می شود

صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران، ۲۰۰ طرح پژوهشی جدید را مورد حمایت قرار می دهد.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری، ۱۱ کارگروه در زمینه های مختلف علمی مانند علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم، علوم پایه، ریاضی و فیزیک، علوم پزشکی، هنر و معماری، کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت و علوم اجتماعی در صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی فعالیت می نمایند.
محققان و فعالان فناور از سراسر کشور طرح های پژوهشی خودرا به این کارگروه ها ارسال می کنند تا در صورت تایید برای اجرا حمایت شود. طرح های پژوهشی با این اقدام حمایتی صندوق از حالت پژوهش خارج می شوند و مسیر رسیدن به نمونه محصول فنارانه برای آنها شروع می شود.
در آخرین جلسه کمیته تخصصی صندوق تمامی طرح های ارسالی پژوهشگران مربوط به ماه های تیر و مرداد بررسی گردید. پژوهشگران در این ۲ ماه ۶۰۰ طرح به ۱۱ کارگروه تخصصی ارسال کردند که از این تعداد ۲۰۰ طرح پژوهشی برای حمایت تایید شد.
این تعداد نیز شامل ۱۰۱ طرح پژوهشی، ۶۰ رساله دکتری و ۳۹ پسا دکتری است. علوم انسانی و اجتماعی، فنی و مهندسی و علوم پایه نیز حوزه هایی است که بیشترین طرح های پژوهشی در آن تایید شد.