معاون وزیر بهداشت خبر داد: واگذاری ۵ مبحث سیاستگذاری کووید ۱۹ به دانشگاه های علوم پزشکی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از واگذاری پنج مبحث مهم سیاستگذاری در حوزه کووید ۱۹ به پنج دانشگاه و سازمان تابعه وزارت بهداشت به منظور تهیه خلاصه سیاستی اطلاع داد.
به گزارش نیوزتل به نقل از وزارت بهداشت، دکتر فرید نجفی در اجلاس مجازی رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور عنوان کرد: این پنج مبحث در حوزه های سرواپیدمیولوژی، بررسی بازگشایی های احتمالی، واکسن کووید ۱۹، روند رفتارهای پیشگیرانه مردم و رصد واریانت های ویروس هستند. وی ادامه داد: جمع بندی نتایج مطالعات سرواپیدمیولوژی به تفکیک شیوع و بروز تجمعی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، بررسی بازگشایی های احتمالی و کاهش سطح رعایت پروتکل ها با عنایت به مطالعات شیوع و بروز در دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مبحث واکسن کووید ۱۹ و پاسخ به سوالات سیاستگذاران در انستیتو پاستور ایران انجام می شوند. نجفی خاطرنشان کرد: بررسی روند رفتارهای پیشگیرانه مردم و پیمایش های کووید ۱۹ به دانشگاه علوم پزشکی ایران و رصد واریانت های ویروس هم به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سپرده شده است. وی تصریح کرد: تا پیش از دی ماه، ۵۰ حجم نمونه و در دیماه ۳۰ حجم نمونه تصادفی از ویروس در شهرهای مختلف همچون شهرهای استان مازندران بررسی شده و ۳۰ حجم نمونه دیگر هم به زودی بررسی می شود و در هیچ کدام از این نمونه ها به جز ۶ مورد تأیید شده از ویروس جهش یافته انگلیسی، واریانت های ویروس برزیلی و انگلیسی مشاهده نشده است. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: به همه دانشگاه های علوم پزشکی اعلام نموده ایم نمونه ها را با همکاری شبکه بیماری های ویروسی برای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ارسال نمایند تا بررسی شود و در این دانشگاه، ماهیانه ۵۰ حجم نمونه بررسی و نتایج آن رسماً اعلام می شود.

منبع: