مرکز ژئوفیزیک اعلام کرد: خورشیدگرفتگی جزئی یکم تیرماه در ایران رخ می دهد

مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام نمود خورشیدگرفتگی جزئی، یکم تیر ماه به وقوع می پیوندد.

به گزارش نیوزتل به نقل از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام نمود که در روز یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹، خورشیدگرفتگی جزئی رخ خواهد داد.
این خورشیدگرفتگی از نوع حلقوی است، اما در ایران به صورت جزئی دیده می شود. این گرفتگی در آفریقا بجز بخشی از غرب آن، جنوب شرق اروپا و آسیا به صورت جزئی و در بخشی از جمهوری کنگو، سودان جنوبی، اتیوپی، یمن، عربستان سعودی، عمان، پاکستان، شمال هند، جنوب چین، تایوان به صورت حلقوی قابل مشاهده می باشد. بیشینه پوشیدگی این گرفتگی جزئی در شرق آسیا رخ می دهد که در شمال هند، ماه حدود ۹۹ درصد از قرص خورشید را می پوشاند.
در تهران، گرفتگی در ساعت ۹ و ۵ دقیقه آغاز می شود و در ساعت ۱۰ و ۱۶ دقیقه به بیشترین مقدار خود می رسد که در این حالت ماه ۴۸ درصد از قرص خورشید را می پوشاند. این گرفتگی در ساعت ۱۱ و ۳۸ دقیقه در تهران آخر می یابد. زمان و حداکثر میزان پوشیدگی در سایر نقاط ایران با تهران متفاوت می باشد.
مشخصات خورشید گرفتگی برای تمامی مراکز استان ها به شرح زیر است:
جدول مشخصات خورشیدگرفتگی جزئی یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹

منبع: