بافت بدن انسان در فضا پرورش می یابد

به گزارش نیوزتل فضانوردان در ایستگاه فضایی بین المللی مشغول تولید بافت های بدن انسان از سلول های انسانی هستند. محققان امیدوارند با استفاده از این روش به تدریج این سلول های انسانی، استخوان، غضروف بسازند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایندیپندنت، فضانوردان مشغول پرورش اعضای بدن انسان در ایستگاه فضایی بین المللی هستند. این آزمایش در حقیقت تلاشی برای پرورش بافت بدن انسان است. برای این منظور سلول های بنیادین یک انسان بالغ به فضا ارسال شد تا در محیط بدون گرانش آنجا رشد کند. محققان امیدوارند با استفاده از این روش به تدریج این سلول های انسانی، استخوان، غضروف و اعضای دیگر را به وجود بیاورند. در صورت موفقیت آمیز بودن این پروژه، نتایج آن برای آزمایش و پرورش اعضای بدن جهت پیوند استفاده می شود. کارا تیل یکی از محققان دانشگاه زوریخ است که در این پژوهش شرکت می کند. او در اینباره می گوید در آزمایش مذکور از بی وزنی بعنوان یک ابزار استفاده می شود. به عبارت دقیق تر از فقدان گرانش در ایستگاه فضایی بین المللی بعنوان عامل انگیزشی برای رشد سلول های بنیادی و تبدیل شدن به بافت سه بعدی استفاده می شود. این در شرایطی است که در زمین از سلول های بنیادی برای ایجاد ساختارهای دو بعدی استفاده شده است. تحقیقات در فضا و زمین نشان داده سلول ها در میکرو گرانش قابلیت رشد فضایی نامحدودی دارند و می توانند شکل های ۳ بعدی پیچیده بسازند. در همین راستا یک آزمایشگاه کوچک همراه کپسول دراگون روز شنبه به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال شد. آزمایش مذکور یک ماه طول می کشد و طی آن محققان روند رشد سلول های بنیادین را بررسی می کنند. اگر آزمایش مذکور موفقیت آمیز بود، محققان از یک آزمایشگاه بزرگ تر برای تولید بافت های بدن انسان در فضا استفاده می نمایند. بدین سان می توان با استفاده از سلول های بدن بیماران، بافت هایی در فضا پرورش داد و در بدن آنها پیوند زد یا مواد شبیه اعضای بدن برای آزمایش داروهای مختلف تولید کرد.