مهندسی برق پیشتاز ثبت رساله های بیرون از کشور شد

به گزارش نیوزتل یک سال بعد از آغاز ثبت برخط رساله ها و رساله های دانش آموختگان ایرانی بیرون از کشور، رشته مهندسی برق پیشتاز شد.
به گزارش نیوزتل به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، از آبان ۱۳۹۷ تاکنون، ۲۱۷۲ پارسای دانش آموختگان ایرانی بیرون از کشور در سامانه ملی ثبت پیشنهاده، رساله و رساله، ثبت و ۷۰۹ پارسا به تایید سازمان امور دانشجویان رسیده که از این شمار ۴۴۸ رساله دکتری و ۲۶۱ رساله کارشناسی ارشد است.
شمار پارساهای ثبت شده بر مبنای گروه تحصیلی

شمار پارساهای ثبت شده بر مبنای کشور
رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مدیریت، و مهندسی کامپیوتر بیشترین شمار پارسای بیرون از کشور را به خود اختصاص داده اند.