رئیس سازمان فناوری اطلاعات: معماری سازمانی دولت احتیاج به بازآفرینی دارد

به گزارش نیوزتل رئیس سازمان فناوری اطلاعات معماری سازمانی در کشور را ناکارآمد ارزیابی کرد و اظهار داشت: باید به دنبال عزم جدی برای بازآفرینی و تغییر پارادایم ها در معماری سازمانی دولت باشیم.
به گزارش نیوزتل به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی در همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید با انتقاد از معماری ناکارآمد سازمانی اظهار داشت: معماری سازمانی دولت احتیاج به طراحی و بازآفرینی دارد و این فرصت با ورود حوزه دولت الکترونیک و رشد فناوری اطلاعات میسر می شود. وی با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات مسیر مطمئنی برای بازتعریف معماری سازمانی دولت می باشد، با تاکید بر ضرورت تغییر در دانش معماری سازمانی در کشور اظهار داشت: ایجاد تغییر در معماری سازمانی دولت از اولویت های این حوزه است و استفاده بهینه از دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات، مناسب ترین راه برای ایجاد تغییر مثبت است. ناظمی با اشاره به مقایسه کشورهای مختلف در مبحث بزرگی دولت و معماری سازمانی اظهار داشت: دو شاخص مهم در دنیا برای سنجش میزان بزرگی دولت ها وجود دارد که میزان مخارج دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از این شاخص ها و شاخص دیگر میزان کارمندان بخش عمومی به کل جمعیت کشور است. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: کشور ما در این دو شاخص در مقایسه با کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه از معماری دولتی کوچک تری برخوردار می باشد اما به علت ناکارآمدی معماری سازمانی دولت، این تصور ایجاد می شود که دولت بزرگ است و احتیاج به کوچک سازی داریم. معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر استفاده از فناوری اطلاعات در باز تعریف معماری سازمانی اظهار داشت: ما نیازی به کوچک سازی دولت و واگذاری خدمات و مأمورت های ذاتی نظیر آموزش و بهداشت به بخش های دیگر نداریم. بلکه نیازمند عزم جدی برای بازآفرینی و تغییر پارادایم ها در این عرصه هستیم.