ثبت ۱۱ ژن گیاهی توسط پژوهشگران ایرانی در پایگاه بیوتکنولوژی آمریکا

به گزارش نیوزتل پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد موفق به شناسایی و ثبت ۸ ژن در گیاه یولاف و ۳ ژن در گیاه گشنیز در پایگاه مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی آمریکا شدند.
به گزارش نیوزتل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران، پژوهشگران گروه ژنتیک و به نژادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در ۲ پژوهش جداگانه موفق به شناسایی و ثبت ۸ ژن در گیاه یولاف و ۳ ژن در گیاه گشنیز شدند. این پژوهش ها توسط رضا میردریکوند، سیدمحسن و سجاد سهرابی و کامران سمیعی انجام شد و در نتیجه آن توالی این ژن ها بعد از شناسایی برای ثبت در پایگاه مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی آمریکا NCBI ارسال شدند و بعد از تأیید در این پایگاه و به نام دانشگاه آزاد اسلامی ثبت شدند. توالی های شناسایی شده دارای نقش تنظیمی بر طیف وسیعی از ژن های هدف بخصوص شاخص های نسخه برداری در گیاه یولاف و گشنیز هستند، از این توالی ها می توان بعنوان ژن های کاندیدا در بهبود مقاومت به تنش های خشکی و شوری و عملکرد کمی و کیفی در این گیاهان استفاده نمود. توالی ها در این لینک قابل دسترس هستند.