در تحقیق پسادکتری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی؛ نتایج پژوهش های راهبردی در متابولیت گیاهان دارویی عرضه شد

به گزارش نیوزتل محققان پسادکتری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در یک سخنرانی علمی نتایج پژوهش های خویش را در زمینه فیزیولوژی ریشه های مویین و تنظیم تولید متابولیت های ثانویه در قسمت های مختلف گیاه ارائه نمود.
به گزارش نیوزتل به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دو تن از محققان پسادکتری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در سخنرانی های علمی خود نتایج پژوهش های خویش را در زمینه فیزیولوژی ریشه های مویین، تنظیم تولید متابولیت های ثانویه در قسمتهای مختلف گیاه و راهبردهای مهندسی متابولیت گیاهان دارویی عرضه کردند. احمد سبحانی نجف آبادی، محقق پسادکتری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور (اصفهان) در سخنرانی با مبحث جنبه های کاربردی فیزیولوژی ریشه های مویین در بیوراکتورها با پرداختن به جنبه های مختلف رشد ریشه های موین نابجا، تفاوت های ریشه مویین نابجا و ریشه های جانبی طبیعی گیاه، عوامل محدود کننده رشد ریشه ها و جنبه های عملی تولید ریشه های مناسب برای تولید در بیوراکتور، نتایج آزمایشات انجام شده در ارتباط با گل راعی، سرهار گل و ویتانیا را عرضه داد. وی به عرضه نتایج تحقیقات خود در مورد «تنظیم تولید متابولیت های ثانویه در قسمت های مختلف گیاه» پرداخت و مکانیسم های مختلف تنظیم تولید متابولیت های ثانویه در بافت های مختلف و امکان مهندسی این مسیرها به منظور افزایش تولید آنها را مورد ارزیابی قرار داد. سبحانی در تبیین این عوامل تنظیمی به شاخص های رونویسی، عوامل اپی ژنتیکی (متیلاسیون DNA و تغییرات هیستونی) و میکرو RNA ها اشاره و در انتها نتایج به دست آمده از مطالعه موردی ترانسکریپتوم گل راعی را ارائه نمود. در همین حال محسن نیازیان، محقق پسادکتری بخش کشت بافت و سلول پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هم به استراتژی های مهندسی متابولیت در گیاهان دارویی پرداخت. وی با اشاره به اینکه گیاهان دارویی منبع ارزشمندی از متابولیت های ثانویه با کاربردهای فراوان در صنایع مختلف هستند، تصریح کرد: به رغم ارزش و اهمیت زیاد، این گیاهان در آخرین حلقه از فرایند اهلی شدن قرار دارند. استفاده از تکنیک های مختلف اصلاح نباتات مبتنی بر بیوتکنولوژی در گیاهان دارویی می تواند غفلت به وجود آمده را جبران کند و این گیاهان را برای کابردهای مختلف بهبود بخشد. نیازیان خاطرنشان کرد: کشت بافت گیاهی، بعنوان هسته اصلی روش های اصلاحی مبتنی بر بیوتکنولوژی، علاوه بر حفاظت از گیاهان دارویی، نقش مهمی در مهندسی متابولیت این گیاهان بازی می کند. کشت بافت گیاهی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مهندسی متاولیت گیاهان دارویی نقش دارند. تغییر در پروفایل شیمیایی گیاهان دارویی از راه تغییر در اجزای محیط کشت، تکنیک های بیوراکتور (مهندسی مکانیک)، و استفاده از الیسیتورها جزو کاربردهای مستقیم کشت بافت در بهبود گیاهان دارویی است. وی با اشاره به اینکه استفاده از روش های مهندسی کروموزوم و مهندسی ژنوم هم از کاربردهای غیرمستقیم کشت بافت در بهبود این گیاهان پرارزش است، تصریح کرد: استفاده از استراتژی های ترکیبی از قبیل مهندسی ژنوم و مهندسی تنش ها، مهندسی ژنوم و مهندسی مکانیک و هم مهندسی ژنوم و مهندسی کروموزوم (پلوئیدی) می تواند اثر روش های مذکور را دو برابر کرده و میزان متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی را بیشتر از پیش افزایش دهد.