در کارگروه سنجش از دور شورای فضایی؛ طرح ایجاد مرکز جامع مدیریت مخاطرات کشور بررسی گردید

به گزارش نیوزتل طرح ایجاد مرکز جامع مدیریت مخاطرات کشور در کارگروه سنجش از دور شورای عالی فضایی بررسی گردید.
به گزارش نیوزتل به نقل از سازمان فضایی ایران، اولین جلسه کارگروه سنجش از دور شورایعالی فضایی در سال ۱۳۹۸ در محل سازمان فضایی ایران و با مبحث بررسی اقدامات نهادهای عضو کارگروه به دنبال وقوع سیل های اخیر در کشور برگزار گردید. در این نشست که با حضور منوچهر منطقی، رئیس کارگروه و دیگر اعضا برگزار شد، اقدامات صورت گرفته در مبحث سیل توسط نهادهای مختلف همچون سازمان فضایی ایران، سازمان جغرافیایی، پژوهشگاه فضایی ایران و وزارت کشور توسط نمایندگان دستگاه های مربوطه عرضه شد. در ادامه جلسه در مورد رویکرد نهادهای مختلف در حوادث مشابه بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر شد در جلسه آتی کارگروه، طرح ایجاد مرکز جامع مدیریت مخاطرات کشور که توسط سازمان فضایی ایران در حال تهیه است، عرضه و نقطه نظرات اعضا دریافت شود.