در مرکز تحقیقات مخابرات؛ طرح رایازبان فارسی شروع به کار کرد، رصد زبان فارسی درفضای مجازی

نیوزتل: طرح رایازبان فارسی با هدف تامین و ارتقای زیرساخت های تقویت خط و زبان فارسی و توسعه و رونق بازار خدمات بومی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران شروع شد.
به گزارش نیوزتل به نقل از مرکز تحقیقات مخابرات ایران، در امتداد اهتمام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتقا خط و زبان فارسی در فضای مجازی و فراهم سازی بسترهای توسعه آن، طرح ملی «رایازبان فارسی» با هدف تامین و ارتقای زیرساخت های تقویت خط و زبان فارسی و توسعه و رونق بازار خدمات بومی، در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات شروع به کار کرد. در این راستا پشتیبانی از بخش خصوصی، تدوین مدلهای حمایتی متنوع، تامین زیرساخت های هزینه بر توسعه خدمات و توجه به توان خواستار بعنوان کاربران ویژه، در دستور کار این طرح قرار گرفته است. در امتداد طرح «رایازبان فارسی» مبتنی بر این اهداف و برای شناسایی فعالان زیست بوم، ارزیابی توانمندی شرکتهای داخلی و تعیین نیازمندیهای بخش خصوصی، برای نخستین بار «پیمایش تخصصی رایازبان فارسی در کشور» باز اجرا میگردد. این فعالیت با رصد دقیق بازار، می تواند شناخت بهتری از شرایط لازم برای توسعه کسب وکارهای در رابطه با بخش خصوصی و دولتی فراهم آورد. مرکز تحقیقات مخابرات، اطلاعات اولیه بخشی از ذینفعان و بازیگران مختلف در سایت طراح رایازبان فارسی را به آدرس pclp.itrc.ac.ir در دسترس قرار داده تا با تکمیل این اطلاعات، مشارکت حداکثری فعالان حوزه خط و زبان فارسی صورت گیرد. براین اساس از تمامی فعالان این حوزه دعوت شده تا با بازگشت به وبسایت این طرح، موارد اصلاحی و تکمیلی خودرا اعمال کرده تا این برنامه عملیاتی جامع­ تر و دقیق­ تر اجرا شود و در آینده شاهد توسعه این فناوری و کسب وکارهای در رابطه با آن در کشور باشیم.