بازیافت ۲۰۰ دستگاه در یکساعت! بازیافت آیفون با ربات

به گزارش نیوزتل اپل ربات عظیمی برای بازیافت بهتر آیفون ساخته است. این ربات در یک ساعت ۲۰۰ آیفون را بازیافت می کند.

به گزارش نیوزتل به نقل از ماشابل، بازیافت آیفون کار سختی است. مشهور است که قطعات این موبایل ها را به سختی می توان از یکدیگر جدا کرد و بنابراین کاری وقت گیر بشمار می رود. در همین راستا اپل رباتی ساخته تا در این امر کمک رسان باشد. این ربات دیزی نام گرفته و بهتر می تواند آیفون ها را بازیافت کند. این ربات عظیم می تواند در یک ساعت ۲۰۰ آیفون را بازیافت کند.دیزی قابلیت جدا کردن قطعات داخلی مختلف و دسته بندی آنها را دارد. بدین سان می تواند مواد بیشتری را بازیافت کند. البته پیش از این و در سال ۲۰۱۶ میلادی اپل رباتی به نام لیام به صورت آزمایشی برای بازیافت آیفون ۶ ساخته بود.